Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995. Misją organizacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób dotkniętych trudną sytuacją życiową.

Skupiamy się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi i organizujących powrót do społeczeństwa osób wykluczonych. Stowarzyszenie zrealizowało ponad 300 projektów, a z jego pomocy skorzystało ponad 50 tysięcy osób.

Stowarzyszenie jest organizacją innowacyjną

Wypracowuje metody i programy odpowiadające na nowe potrzeby i problemy społeczne. Ich realizacja jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także dzięki wsparciu ze strony sponsorów – osób prywatnych i firm.

Stowarzyszenie zatrudnia ponad 100 pracowników, angażuje wolontariuszy, ludzi o różnym statusie i w różnym wieku. Są wśród nich specjaliści, którzy bezinteresownie wspierają swoją wiedzą i rozwiązują nieraz bardzo skomplikowane problemy życiowe, ekonomiczne i prawne.

Działając nieprzerwanie od 20 lat Stowarzyszenie i jego członkowie byli wielokrotnie nagradzani za różnego rodzaju osiągnięcia

Wśród tych najważniejszych znalazły się wyróżnienie w konkursie na Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono, Tytuł Dobrej Praktyki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, nagroda S3KTOR za najlepszą inicjatywę 2013 w kategorii pomoc społeczna za projekt „W słabości siła” dotyczący włączania osób z niepełnosprawnościami w działania wolontariackie na rzecz seniorów. W 2014 projekt w ramach którego promowano ideę zatrudnienia wspomaganego – Giełda Mocy – dostał nominację w tym samym konkursie w kategorii „projekt interdyscyplinarny”.

Stowarzyszenie jest członkiem ogólnokrajowych i europejskich sieci organizacji

Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Polskiego Komitetu EAPN, PIRP – sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, w pracach których aktywnie uczestniczy.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi także ośrodki wsparcia dla następujących grup beneficjentów:
5 dziennych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną

 • Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B
 • Zakład Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki
 • Świetlicę Socjoterapeutyczną „Mały Książę” dla dzieci z Pragi Północ
 • Świetlicę Socjoterapeutyczną „Marysieńka” w Wilanowie
 • Dom Rotacyjny – schronisko dla osób bezdomnych realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 • Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą”
 • Agencja Zatrudnienia dla osób w trudniej sytuacji na rynku pracy
 • Ośrodek Szkoleniowy