Zatrudnienie wspomagane

To procesem podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnościami w warunkach integracji na otwartym rynku pracy przy wsparciu trenerów pracy (job coach).

trener pracy – job coach

Co istotne, wsparcie to obejmuje nie tylko poszukiwanie pracy, ale również wsparcie w treningu umiejętności w miejscu pracy oraz kontakcie z pracodawcą i współpracownikami. Trener pracy wspiera pracownika z niepełnosprawnością tak długo, jak jest to konieczne, by następnie stopniowo się wycofywać.

W działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi znamienna jest kompleksowość wsparcia, które poza działką zawodową obejmuje wiele innych aspektów funkcjonowania uczestnika. Dzięki temu dany pracownik, nawet po wycofaniu się trenera pracy z aktywnego treningu zawodowego, w każdej chwili może otrzymać dodatkowe wsparcie.

Pomimo wielu lat obecności w Polsce modelu zatrudnienia wspomaganego, wciąż jest to dość mało znana formuła. Trudno stwierdzić jednoznacznie, z czego taka sytuacja wynika. Wskazywać można szereg problemów, z jakimi borykają się zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawcy.

Główne projekty, w ramach których realizowaliśmy koncepcję zatrudnienia wspomaganego to m.in.:

  • Prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Partnerzy, gdzie ZW jest jednym z podstawowych elementów wsparcia;
  • Kierunek Samodzielność – realizowanie modelu ZW wobec osób z niepełnosprawnościami, klientów Agencji Zatrudnienia Stowarzyszenia;
  • Giełda Mocy – cykliczne wydarzenie promującego zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością w środowisku biznesowym i instytucjonalnym od 2012 r.
Zespół zawodowy złożony z profesjonalistów – wsparcie skutkujące zatrudnieniem

Wszystkie działania związane z rehabilitacją zawodową i zatrudnieniem wspomaganym w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi realizowane są przez członków Zespołu Zawodowego. Jest to grupa specjalistów, która spotyka się w każdym tygodniu i składa z: koordynatora ds. rehabilitacji, psychologów, doradców zawodowych i trenerów pracy. Głównym celem Zespołu Zawodowego jest zaplanowanie i skoordynowanie wsparcia dla beneficjentów wchodzących na rynek pracy przy współpracy z ich pracodawcami. Wsparcie udzielane beneficjentowi jest zawsze dostosowane do jego potrzeb i możliwości, a jego celem jest uzyskanie maksimum samodzielności oraz utrzymanie zatrudnienia. Dzięki zespołowemu podejściu do pracy trenerzy pracy nie są osamotnieni, a efektywność ich działań jest zdecydowanie wyższa.

Realizowany w Stowarzyszeniu model zatrudnienia wspomaganego to zintegrowany i efektywny system skierowany na beneficjenta

Zatrudnienie wspomagane realizujemy zgodnie z 5 etapowym modelem zatrudnienia wspomaganego zgodnym z zasadami EUSE. Dzięki temu, że ZW jest jednym z elementów wsparcia, które realizujemy i odbywa się w ośrodku wsparcia, na pierwszym i drugim etapie ZW mamy możliwość bardzo dobrego poznania naszych beneficjentów – nie tylko podczas indywidualnych spotkań z trenerem, a poprzez uczestnictwo beneficjenta w całej palecie zajęć w pracowniach terapeutycznych, zajęciach edukacyjnych, społecznych, spotkaniach indywidualnych i grupowych z kadrą merytoryczną ośrodka. Daje to możliwość dobrego zdiagnozowania potencjałów i dopasowania na kolejnym etapie odpowiedniego zatrudnienia. Ta rozszerzona oferta jest kierowana szczególnie do tych osób z niepełnosprawnościami, które przeszły już wiele innych projektów związanych ze wspieraniem zatrudnienia (w innych organizacjach i instytucjach), a które pomimo wielokrotnych prób nie kończyły się podjęciem zatrudnienia. Dzięki takiemu podejściu często osoby długotrwale bezskutecznie poszukujące pracy zaczynają mieć możliwość efektywnego skorzystania ze wsparcia.

Każdy beneficjent, nawet jeżeli pracuje ma zapewnioną ciągłość wsparcia różnych specjalistów (trenera pracy, pracownika socjalnego, asystenta, psychologa) oraz możliwość udziału w aktywnościach społecznych (np. zajęcia fotograficzne, teatralne, wyjścia kulturoznawcze, sesje społeczności, spotkania dla osób zatrudnionych, imprezy okolicznościowe, wyjazdy). Jeżeli beneficjent utraci zatrudnienie, albo chce zmienić rodzaj czy zakres pracy ma możliwość w każdym momencie skorzystania z całej dostępnej oferty ośrodka.

Współpraca z pracodawcami to konieczność, która zwiększa efektywność

Dzięki temu osiągamy niespotykaną efektywność liczoną wskaźnikiem utrzymania zatrudnienia po 1 roku od wejścia na rynek pracy (z uwzględnieniem procesu readaptacji zawodowej).